Peygamber'e itaat Allah'a itaattır
14:25 | Yazan: M.Sami
"Kim bana itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse şüphesiz Allah'a asi olmuş olur."

Buhârî, Müslim
Rahmet unsuru Peygamberimiz
14:24 | Yazan: M.Sami
"Şüphesiz ben, lanet edici olarak değil mahz-ı rahmet olarak gönderildim."

Buhârî
Peygamber sevgisi
14:24 | Yazan: M.Sami
"Hiçbir kimse ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli oluncaya kadar gerçek iman etmiş olamaz."

Buhârî, Müslim
Gerçek iman edenler
14:24 | Yazan: M.Sami
"Hiçbir kimse ben kendisine babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli oluncaya kadar gerçek iman etmiş olamaz."

Tirmizî
Salat u selam melekleri
14:23 | Yazan: M.Sami
"Hakikat, Allah Teâlâ'nın yeryüzünde seyahat eden öyle melekleri vardır ki, onlar ümmetinden bana olan selamı ulaştırırlar."

Ahmed Bin Hanbel
Salat ü selamdan kaçınan bahil
14:22 | Yazan: M.Sami
"Bahil o adamdır ki, yanında anılırım da bana salat etmez."

Tirmizî
Zühd
14:22 | Yazan: M.Sami
"Allah bir kuluna hayır murad edince onu dinde fakih kılar. Yani o kuluna dinin hükümlerini öğrenmeye istidad verir. Ona kuvvetli hafıza, anlayış verir. Onu dünyaya tapmaktan korur. Ayıplarını gözlerinde canlandırır. Yani yaptığı kusurun derhal farkına varıp tevbe eder."

Beyhakî
Gönül Zenginliği
14:21 | Yazan: M.Sami
"Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onun zenginliğini kalbinde yaşatır; ona kalp zengiliği verir. Takvayi yani Allah korkusunu gönlünde yerleştirir. Allah bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliğini iki gözünün önüne getirip gösterir."

Tirmizî
Zühde ermenin yolu
14:19 | Yazan: M.Sami
"Allah'ın senin üzerine farz kıldığı şeyleri eda et ki, insanların en çok ve en iyi biadet edenlerinden olasın. Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden uzaklaş ki, insanların en yüksek takva sahiplerinden olasın. Allah'ın senin için takdir ettiği kısmetine, rızka razı ve kani' ol ki, insanların en zenginlerinden olasın."

Tirmizî
"Helalinden kazanmak, hayır yollarında sarfetmek suretiyle takvaya riayet eden kimsenin zenginliğinde hiç bir beis yoktur. Sıhhatli olmak takva sahipleri için zenginlikten de hayırlıdır. Gönül hoşluğu da nimet cümlesindendir."

Ahmed bin Hanbel
Birr ve İsm
04:24 | Yazan: M.Sami
"Birr, ruhun yani vicdanın ısındığı, kalbin yatıştığı şeydir. ism ise müftiler sana fetvâ verse de ruhun yani vicdanın ısınmadığı, kalbin yatışmadığı şeydir."

Ahmed bin Hanbel
Şüphelilerden kaçınmak
04:23 | Yazan: M.Sami
Seni şüpheye düşürecek şeyi, sana şüphe vermeyecek şeye terket!

Ahmed bin Hanbel
Cennet kimin? Cehennem kimin?
04:20 | Yazan: M.Sami
"Cennet dünyada nefsin sevmediği şeylerdir. Cehennem de nefsin arzu ettikleriyle bezenip örtülmüştür.

Buhârî, Müslim
İktisad ve tevazu
04:20 | Yazan: M.Sami
"Kim, harcamada iktisada riayet ederse Allah onu zengin yapar. Kim de saçar savurursa; israf ederse Allah onu fakirliğe düşürür. Kim tevazu yani alçak gönüllülük gösterirse Allah onun kadrini, şerefini yükseltir. Kim zorbalık yaparsa Allah onu hor ve hakir kılar, yahud helak eder."

Bezzâz
Maişette iktisat
04:19 | Yazan: M.Sami
"Masrafta iktisat, geçimin yarısıdır. İnsanlara dostluk ve muhabbet aklın yarısıdır. ilmi soruda naziklik, samimilik ve güzellik bilginin yarısıdır."

Taberânî, Beyhakî
İsraftan sakınmalı
04:19 | Yazan: M.Sami
"İsraf etmemek ve böbürlenmemek şartıyla yiyin, için sadaka verin ve giyin."

Ahmed bin Hanbel
Yemede israf
04:19 | Yazan: M.Sami
"Canın her istediğini yemek de israf cümlesindendir."

Ebû Dâvud
Yemede itidal ölçüsü
04:18 | Yazan: M.Sami
"Ademoğlu kendi karnından daha kötü bir kabı doldurmamıştır. ademoğluna belini doğrultacak hayat ve sıhhatini muhafaza edecek miktarda lokmalar yeter. Eğer mutlaka fazla yemesi lazımsa o halde karnının üte birini yiyeceğine, üçte birini içeceğine, üçte birini de nefes almaya tahsis etsin."

Ahmed bin Hanbel
Şöhretin iki çeşidi
04:17 | Yazan: M.Sami
"Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu iki nevi şöhretten nehyetmiştir: Elbisenin çok ince ve çok kalın olmasından; çok yumuşak veya çok ser ve katı olmasından; çok kısa veya çok uzun olmasından. Fakat O, bunar arasında itidali (orta yolu) ve iktisadi tavsiye buyurdu."
Elbiseniz güzel ve temiz olsun
04:16 | Yazan: M.Sami
Elbisenizi güzel ve temiz yapın, ve öyle giyin. Binek ve yük hayvanlarınızın cinsini ıslah edin; ta ki, insanlar için mümtaz ve şerefli birer örnek olasınız.?

Hakim
"Sen ancak tâhir iken yani cünüp değilken, abdestli olarak Kur'ân'a el sürebilirsin. Böyle olmadıkça Kur'ân'a değme, dokunma!"

Nitekim Kur'ân'da (Lâ yemessühu ille'l-mutahherûn) "Ona ancak temiz olanlar dokunabilir." (Vakıa Suresi / 79) buyurulmuştur.
Haftada bir yıkanmak
04:15 | Yazan: M.Sami
"Her müslümanın haftada bir gün başını ve bütün bedenini yıkamak sûretiyle gusletmesi yani boy abdesti alması onun uhdesinde Allah'ın hakkıdır."

Beyhakî
Cuma günü gusletmek
04:13 | Yazan: M.Sami
"Sizden herhangi biriniz Cuma namazına geleceği zaman gusletsin."

Buhari, Müslim
Misvakla diş temizlemek
04:13 | Yazan: M.Sami
"Misvak ile dişleri fırçalamak ağzın temizliğine, Rabb'in hoşnutluğuna ve gözün cilalanmasına sebep olur."

Taberani
Hataları silecek ameller
04:12 | Yazan: M.Sami
"Hazret-i Peygamber:

- Hataları silecek, afva medâr olacak, dereceleri yükseltecek bir şey üzerine size delâlette bulunayım mı? Ashâb-ı kirâm:

- Evet ya Rasûluallah, dediler. Buyurdu ki:

- Nefsin hoşlanmadığı şeylere rağmen tam abdest almak, mescidlere adımları çoğaltmak, namazdan sonra öbür namaza da intizar etmektir. İşte bunlar hudud boyunda düşmana karşı nöbet beklemek kadar sevaplıdır."

Müslim
Abdestin fazîletleri
04:11 | Yazan: M.Sami
"Müslim yahut mü'min kul abdestte yüzünü yıkadığı zaman gözü ile baktığı her hatâsı su ile beraber yahut suyun son damlasıyla yüzünden sıyrılıp çıkar. Ellerini yıkadığı zaman işlediği her hatâ su ile beraber yahut suyun son damlasıyla beraber iki elinden çıkıp gider. İki ayağını yıkadığı zaman da o ayaklarıyla yürüyerek yapmış olduğu her hatâ su ile beraber yahut suyun son damlasıyla beraber çıkar. Nihâyet o kul günahlardan çıkıp kurtulup tertemiz olur."

Hata ve günahlardan maksat küçük günahlardır.

Müslim, Tirmizi