Câmiye girince salât ü selâm
14:48 | Yazan: M.Sami
"Sizden biriniz mescide (câmiye) girince peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ü selâm etsin ve

(Allâhümme iftah lî ebvâbe rahmetike)

Yâ Allah! Bana rahmetinin kapılarını aç, desin. Mescidden çıkınca da:

(Allâhümme es elüke min fadlike)

Yâ Allah! Ben senin fazl u kereminden ihsân buyurmanı istiyorum, desin"

Alkamî diyor ki:

Bu hadîs-i şerîfe göre mescide girerken ve çıkarken bu emr-i Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ittibâ mendubdur. Girerken rahmetin, çıkarken fazlın tahsis buyurulması şundandır. Zîra Mescide giren kimse Cenâb-ı Hakk'ın rızâsına yaklaştıran ona vesîle olan ibâdetle iştigal ediyor. Ona münasip olan rahmeti zikretmektir, çıktığı zaman ise yeryüzünde Allah'ın rızkını arayacaktır. O halde ona münasip olan da Cenâb-ı Hakk'ın fazlını zikretmektir.

Ebu Davud, İbn-i Mace
Tahiyyetü'l- Mescid
14:47 | Yazan: M.Sami
"Sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rek'at namaz kılıncaya kadar yani kılmadıkça oturmasın."

Buhari, Müslim
"Mü'minin öldükten sonra verilmesine sebep olduğu ilk hediyesi, cenâze namazını kılan kimsenin Allah katından mağfiret edilmesidir."

Buhari
Meyyit defnedilmeden oturulmaz
14:43 | Yazan: M.Sami
"Cenâzeye tâbî olarak gittiğiniz zaman yerine, yahut kabrine konuluncaya kadar oturmayınız."

Müslim
Orucun üstün faziletleri 2
14:43 | Yazan: M.Sami
"Aziz ve celîl olan Allah şöyle buyurdu:

- Oruç kulun cehennem ateşinden korunacağı bir kalkan, bir siperdir. O Benimdir ve Ben, onun mükâfatını bol bol vereceğim."

Ahmed bin Hanbel
Orucun üstün faziletleri
14:42 | Yazan: M.Sami
"Oruç cehenneme karşı bir siper mâsiyetlere yani günahlara karşı bir kalkandır. O halde oruçlu kötü söz söylemesin câhilliğe kapılmasın. Eğer bir kimse kendisiyle döğüşür yahut ona söverse derhal iki defâ "Gerçek ben oruçluyum!" desin. Rûhum kudreti elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağzının açlıktan kokması Allah indinde misk kokusundan daha hoş ve temizdir.

Cenâb-ı Hakk şöyle buyurdu: Oruçlu kimse sırf Ben'im için yemesini içmesini, şehvetini terk etmiştir. Oruç, Ben'imdir ve onun sayıya gelmeyen mükâfatını Ben vereceğim. Halbuki diğer ibâdetlerin sevabı on misliyle ödenir."

Buhari
Oruç şefaat edecektir
14:41 | Yazan: M.Sami
"Oruç da, Kur'ân da kula yani kendilerine devam edenlere kıyâmet günü şefaat edeceklerdir. Oruç der ki: "Ey Rabbim, hakîkat ben onu yani oruçluyu gündüzleri yemekten ve şehvetlerden men ettim. Onun hakkında beni şefaatçı kıl!" Kur'ân da der ki: "Ey Rabbim, ben onu yani Kur'ân okuyanı geceleri uykudan alıkoydum. Hakkında şefaat etmeme izin ver!" Onların bu niyazları kabûl edilerek şefaat ederler."

Ahmed bin Hanbel
"Kim Ramazan orucunu farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah'tan isteyerek gönül hoşluğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır."

Buhari, Müslim
Cennet bağışlanır
14:35 | Yazan: M.Sami
"Hakîkat cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki, kıyâmet günü oradan yalnız oruç tutanlar girer. Onlardan başkası oradan giremez. "Oruç tutanlar nerededir?" denilir, onlar kalkarlar oradan girerler. Onlar girince artık o kapı kapanır da kimse oradan giremez."

Ahmed bin Hanbel
Fazilet Ayı
14:34 | Yazan: M.Sami
"Kim Ramazan'da oruç tutar, onun hududunu tanır, korunması lâzım gelen şeylerden tamamıyla korunursa ondan evvelki küçük günahları örtülmüş yani bağışlanmış olur."

Ahmed bin Hanbel
Oruçlunun dikkat edeceği husûslar
14:32 | Yazan: M.Sami
"Oruç sadece yemekten içmekten vesâireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı oruç ancak faydasız laftan, boş vakit geçirmekten kötü söylemekten nefs-i emmârenin bütün temayüllerinden de vaz geçmektir. Şayed biri sana söver, yahut sana karşı câhilce herhangi bir harekette bulunursa kendi kendine "Gerçek ben oruçluyum, gerçek ben oruçluyum!" de, sabret!"

Hakim, Beyhaki
Bir kuru açlık
14:31 | Yazan: M.Sami
"Bazı oruçlular vardır ki, kendisine âit olanı açlıktan başkası değildir. Nice kâimler yani gece ibâdet eden, teravih namazı kılan kimseler vardır ki, kıyâmından kendisinin olanı uykusuzluktan başkası değildir."

Ahmed bin Hanbel
Oruç bedenin zekâtıdır
14:30 | Yazan: M.Sami
"Her şeyin bir zekâtı vardır. Cesedin zekâtı da oruçtur."

İbn-i Mace
İftarın ta'cili sahurun tehiri
14:28 | Yazan: M.Sami
"Üç şey peygamberlik ahlâkındandır:

1- İftarda acele etmek yani orucu tam vaktinde bozmak.

2- Sahuru geç yemek.

3- Namazda sağ eli, sol el üzerine koymak."

Taberani
Sahurda bereket vardır
14:27 | Yazan: M.Sami
"Sahur yemeği yemek, berekettir. O halde onu -herhangi biriniz bir yudum su içmekle bile olsa- terk etmeyin. Zîra Cenâb-ı Hakk sahura devam edenlere rahmet eder, melekler de onların mağfiret olunmasını isterler."

Buhari, Müslim
Sadaka cehennemden korur
14:26 | Yazan: M.Sami
"Velev bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle ateşten sakının. Eğer bunu da bulamazsanız güzel kelime tatlı dil ile o ateşten korunun."
Sadaka gadabı söndürür
14:24 | Yazan: M.Sami
"Sadaka muhakkak Rabb'ın gazabını söndürür, kötü ölmeyi önler."

Tirmizi