Tesbih, günahları arıtır
12:39 | Yazan: M.Sami
"Kim hergün yüz defa "Sübhânallâhi ve bihamdihî" derse hataları denizlerin köpüğü kadar bile olsa dökülür, yarlığanır."

(Bu cümle-i cemilenin manası "Allah?ı tesbih ve ona hamdederek O?nu noksan sıfatlardan tenzih ederim." demektir.)

Buhârî, Müslim
"Dile söylemesi hafif; kolay gelen, mizanda ağır bazın; rahmeti umuma yaygın Allah'a göre sevgili olan iki kelime yani cümle vardır ki, onlar da: "Sübhânallâhi ve bihamdihî sübhânallâhi'l azîm" 'dir.

(Bu hadîste ilave buyrulan ibarenin manası "Büyük olan Allah? tenzih ederim." demektir.)

Buhârî, Müslim
Kul, ibadete merbuttur
12:38 | Yazan: M.Sami
"Melekler kimi gece, kimi gündüz nöbetçisi olmak üzere bir biri ardıca geip giderler. Sabah ve ikindi namazlarında birleşirler. Sonra içinizde geceleyen melek göğe yükselip çıkar da, Allah her şeyi pek iyi bildiği halde onlara:

"Kullarımı ne halde bıraktığınız?" diye sorar. Onlar da:

"Namaz kılarken bulduk ve namaz kılarken bıraktık." derler.

(Bu hadîsin metninde Buhari ve Müslim arasında küçük bir lafız farkı vardır.)

Buhârî, Müslim
Nur-ı İlahi
12:38 | Yazan: M.Sami
"Şüphesiz ki, Allah uyumaz; uyumak onun şanına yakışmaz. Mizanı o alçaltır o yükseltir. Gece yapılan amel, gündüz yapılacak amelden evvel, gündüz yapılan amel, gündüz yapılacak amelden evvel, gündüz yapılan amel de gece yapılacak amelden önce melekler tarafından O'nun izzet dergâhına yükseltilir. O'nun perdesi nurdur. eğer o perdeyi açmış olsaydı zatının büyüklüğü, ilminin ihata ettiği bütün mahlukları yakardı."

(Hadîs-i Şerif'in metninde gördüğümüz (el-gistu) dan murad mîzandır. Allah kendisine arzedilen amelleri dilediği kullar için az, dilediği kullar için çok sayar. Ölçü ve takdir onun elindedir. Bu bir temsildir. Bazılarına göre mana şudur: "O kiminin rızkını az, kimininkini çok verir." (el-gistu) dan murad adalettir. "Allah adalete riayet edenleri yükseltir. zulmedenleri alçaltır." diye mana verenler de olmuştur.)

Müslim, İbn-i Mâce
Zikir ve gece namazı
12:37 | Yazan: M.Sami
"Kişi gecenin bir kısmında uykudan uyanıp da ailesini de uyandırdığı ve ikişer rek'at namaz kıldıkları zaman Allah?ı çok zikreden erkeklerle kadınlardan sayılırlar."

Ebû Dâvud, İbn-i Mâce
Peygamber'e itaat Allah'a itaattır
12:37 | Yazan: M.Sami
"Kim bana itaat ederse hakikatte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse şüphesiz Allah'a asi olmuş olur."

Buhârî, Müslim